a-associate-request (aarq) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a-associate-request (aarq) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a-associate-request (aarq) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a-associate-request (aarq).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a-associate-request (aarq)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Yêu cầu liên kết A