-merous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

-merous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm -merous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của -merous.

Từ điển Anh Việt

  • -merous

    hình thái ghép tạo tính từ có nghĩa: có một số bộ phận nhất định