-manship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

-manship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm -manship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của -manship.

Từ điển Anh Việt

  • -manship

    hình thái ghép có nghĩa tài nghệ