-mancy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

-mancy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm -mancy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của -mancy.

Từ điển Anh Việt

  • -mancy

    hình thái ghép chỉ sự đoán trước