'twixt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

'twixt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm 'twixt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của 'twixt.

Từ điển Anh Việt

  • 'twixt

    * giới từ

    (vt của betwixt)