'twill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

'twill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm 'twill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của 'twill.

Từ điển Anh Việt

  • 'twill

    (viết tắt) của it will