"go" side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

"go" side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm "go" side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của "go" side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • "go" side

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phía có thể vào được