wheel judder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel judder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel judder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel judder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel judder

    * kỹ thuật

    sự đảo bánh trước