unsilvered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsilvered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsilvered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsilvered.

Từ điển Anh Việt

  • unsilvered

    * tính từ

    không mạ bạc