sweet pickle meat cellar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet pickle meat cellar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet pickle meat cellar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet pickle meat cellar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweet pickle meat cellar

    * kinh tế

    hầm muối ướp thịt