solar radiation pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solar radiation pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solar radiation pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solar radiation pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solar radiation pressure

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    áp suất bức xạ mặt trời