single gun storage tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single gun storage tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single gun storage tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single gun storage tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single gun storage tube

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đèn nhớ của súng phóng đơn