single centrifugal pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single centrifugal pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single centrifugal pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single centrifugal pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single centrifugal pump

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy bơm ly tâm cửa vào