pyritization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyritization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyritization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyritization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyritization

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự pirit hóa