prop drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prop drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prop drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prop drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prop drawing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháo gỗ chống lò