paper catcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper catcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper catcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper catcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paper catcher

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhận giấy