farm irrigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farm irrigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farm irrigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farm irrigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • farm irrigation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tưới khu do dòng