european unix network (eunet) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european unix network (eunet) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european unix network (eunet) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european unix network (eunet).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european unix network (eunet)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Mạng UNIX châu Âu