estv (error statistics by tape volume) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estv (error statistics by tape volume) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estv (error statistics by tape volume) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estv (error statistics by tape volume).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • estv (error statistics by tape volume)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thống kê lỗi bằng dung lượng băng