arteria glutea superior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria glutea superior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria glutea superior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria glutea superior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria glutea superior

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch mông trên