all-expenses tour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-expenses tour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-expenses tour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-expenses tour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-expenses tour

    * kinh tế

    chuyến du lịch trọn phí