aerourethroscope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerourethroscope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerourethroscope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerourethroscope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerourethroscope

    * kỹ thuật

    y học:

    thiết bị soi niêu đạo bơm khí