acids room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acids room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acids room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acids room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acids room

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gian chứa axit