acid resisting concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid resisting concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid resisting concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid resisting concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid resisting concrete

    * kỹ thuật

    bê tông chịu axit